Obchodní podmínky

obecná ustanovení a definice 

Obchodní podmínky (dále jako “OP”) 

Ingvik, s.r.o.
Hošťálkova 1168/111, Břevnov
Praha 6, 16900,
Česká republika,
IČO: 08401748

Kontaktní údaje:
E-mail: nehladu@gmail.com
Telefon: 774337517 nebo 721282614


(dále jako „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webu www.nehladu.cz 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Retrográdní platnost OP.
Relevantní je datum poslední úpravy podmínek, a tato verze se vždy vztahuje na poslední verzi obchodních podmínek. Tato aktuální verze je platná retrográdně, tedy. např OP ver. 01/12/2021 se vztahuje zpětně i na kurzy a jiné produkty vypsané a zaplacené v listopadu 2021. 

Podmínky užívání 

Prohlížením webu www. nehladu.cz a zakupováním produktů na něm vystavených dáváte souhlas s veškerými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. 

OP existují, aby zaručily spokojenost a rovnost na straně lektorů i zákazníků.
V momentě uskutečněného obchodu dává kupující informovaný souhlas jak s OP, tak s podmínkami Ochrany osobních údajů, viz níže. 

Kupující je každý uživatel, který zadá poptávku formou: 

 • formuláře na webové stránce www.nehladu.cz 
 • google nebo typeform formuláře, ve kterém je výslovně uveden subjekt Ingvik, s.r.o. jako prodávající
 • e-mailovou komunikací ve které kupující zadává zakázku prodávajícímu 
 • Kupujícím v obecném smyslu se stává kdokoli, kdo e-mailem, elektronicky či osobně podá objednávku či 
  poptávku na produkty nabízené Ingvik, s.r.o. 
  Produkt a formy duševního vlastnictví 
 • Pod produktem, tedy duševním vlastnictvím, se rozumějí: dárkové předměty, knihy, e-booky, návodné emaily, osobní konzultace, skupinové kurzy, videokurzy a další produkty Ingvik, s.r.o. a jejich lektorů. 
  Kupujícím, který využívá produkty Ingvik, s.r.o., může být fyzická osoba,
  která navštíví kurzy vedené lektory Ingvik, s.r.o., zakoupí si online kurz nebo některý z nabízených produktů. Rovněž se jedná o konzumenty e-mailového šiřitelného obsahu, jako jsou e-booky, videa v placené sekci a knihy vydané Ingvik, s.r.o. 
 • Pod kupujícím, který využívá produktů Ingvik, s.r.o. ke svému podnikání, se rozumí fyzická či právnická osoba, která si služby objedná – např. ve formě videokurzu pro své zaměstnance, a stává se tak majiteli časově omezené licence, která slouží chodu a prosperitě podniku či živnosti dané osoby. 

● Všechny produkty, služby i zboží ve formě hudebních alb jsou určeny výhradně pro osobní nekomerční použití V souladu s ochranou autorských práv tedy nesmí být veřejně šířeny nebo využívány k vlastnímu podnikání a propagaci. Pro komerční účely je třeba sjednat si podmínky v rámci placené služby nebo licence. 

Prodejem čili uskutečněným obchodem, který proběhl mezi prodávajícím a kupujícím, se rozumí: 

 • Uhrazení částky na účet (bezhotovostní platba). 
 • Platba kartou přes platební bránu na webové stránce www.nehladu.cz . 
 • Ve výslovných a individuálně písemně dohodnutých případech taktéž je možná výměna služeb či produktů, případně převedení finančních prostředků na kredit, který lze vyčerpat a proměnit a ve služby poskytované prodávajícím, a to podle platného aktuálního ceníku. Pojmy ‚‚kredit’’ a ‚‚lhůta’’ jsou dále definovány níže. 
  Kredit 
  Kreditem se rozumí částka připsaná na účet prodávajícího, kterou je možné během šesti měsíců od data přijetí platby proměnit ve služby podle platného aktuálního ceníku. Nevyčerpaný kredit po šesti měsících od data přijetí platby propadá v prospěch prodávajícího. 
  Kredit a Ochrana spotřebitele Práva a povinnosti kupujícího 
  Ingvik, s.r.o. zajišťuje chod všech produktů, vč. skupinových kurzů, a stará se o prostory a docházku, tedy naplnění potřeb kupujících. 
  Pokud vzhledem k externím podmínkám není možné kurzy fyzicky konat, je v osobním zájmu kupujícího s poskytovateli služby komunikovat a vyjednat si nový termín. 

  Lhůta 
  Lhůta je časové období, které se začíná počítat v momentu dne přijetí částky od kupujícího na účet prodávajícího. 
  Během jednoho kalendářního měsíce od přijetí platby je možno provést storno objednávky, a to podle dále uvedených storno podmínek 
  Kredit, který vznikl uhrazením částky na účet prodávajícího, je nutno vyčerpat během šesti kalendářních měsíců. 
  Způsoby platby, cena zboží a platební podmínky 
 • Cenu zboží, produktu nebo služby a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 22201678212/2010 (Fio banka), vedený společností Ingvik, s.r.o. (dále jen „ účet prodávajícího“ ); 
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webu www.nehladu.com
  3. bezhotovostně platební kartou; 
 • Pokud se jedná o fyzický produkt, společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit 
  prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li 
  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 • případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží, produktu nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
  prodávajícího. 
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 
  potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo 
  poskytnutí služby kupujícímu. 
 • Případné slevy z ceny produktu nebo služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze 
  vzájemně kombinovat. 
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazením ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
  Storno podmínky 
  Storno podmínky slouží k férové a rovnoprávné eventualitě obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a konkrétně postihují všechny možnosti, kdy je možno uzavřený obchod rozvázat a vracet finanční prostředky. 
  Vracet finanční prostředky je možno během uvedené lhůty, která běží od momentu připsání peněz kupujícího na účet prodávajícího, a která je definována dobou jednoho měsíce před datem oficiálního zahájení kurzu, které je definované v objednávkovém formuláři kurzu a potvrzujícím mailu. 
  V případě objektivních událostí, které znemožňují konání objednaného plnění, např. že vstoupí v platnost externí a subjektem Ingvik, s.r.o. neovlivnitelné okolnosti, jako jsou vládní omezení a restrikce, živelné katastrofy, vážné onemocnění anebo náhlá smrt lektora, která zamezují volná konání kulturních akcí a vzdělávacích seminářů, platí pravidlo, že peníze odeslané kupujícím na účet prodávajícího se považují za kredit, který výslovně není vratný a který může kupující vyčerpat během uvedené lhůty šesti měsíců, a to ve formě individuální výuky a online produktů podle platného aktuálního ceníku. V případě nevyčerpání kreditu během uplynulé lhůty šesti kalendářních měsíců kredit propadá ve prospěch prodávajícího. 
  Tato vzájemná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká v momentu prohlížení webu a zakupování produktu, slouží k ochraně obchodních zájmů a duševního vlastnictví prodávajícího, a zároveň k ochraně zájmů kupujícího, který navštivil web www.nehladu.cz za účelem nákupu produktů, a který tímto dostává jasně definovaný časový a spotřebitelský rámec. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

 • Možnosti užívání a odstoupení od smlouvy po 14 dnech 
 • Dle platného zákoniku dává Ingvik, s.r.o. spotřebiteli možnost odstoupit od kupní smlouvy.
  V případě nespokojenosti a reklamace spotřebitele respektuje Ingvik, s.r.o. platné právní nařízení. Kupní smlouvu je možné zrušit do 14 kalendářních dní od provedení platby a uzavření smlouvy. Lhůta na zrušení smlouvy se počítá od prvního dne platnosti kupní smlouvy, a to do 14 dní včetně. 
 • Provedení odstoupení od kupní smlouvy
  Odstoupení od kupní smlouvy je nutné provést formou písemného e-mailu s podpisem a zdůvodněním. Email se zrušením kupní smlouvy je nutné adresovat lektorovi kurzu a do kopie je nutné přidat email nehladu@gmail.com
 • Právní účinností nabývá takto provedené odstoupení od kupní smlouvy v momentu odeslání mailu, podle data čitelného v patičce zprávy. 
 • Odstoupení od kupní smlouvy v momentu využívání produktu a běžícího kurzu již není možné. 
  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
  nehladu@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní 
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
 • Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

○ Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.